Проект за научно-приложно изследване (НП 9/2017) към Научноизследователския институт при Икономически университет - Варна.
Утвърден от Ректора на ИУ-Варна със Заповед РД-1344 от 23.05.2017 г.
Проект по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност
Стойност на проекта: 9000 лв.
Продължителност: 3 години
Период на изпълнение на проекта:  01.01.2017 до 31.12.2019 г.


Цели

Проектът за научно-приложно изследване съответства на научен приоритет номер 4 на ИУ-Варна: "Информационните технологии в икономиката и обществото".
Поставени са следните изследователски цели:

 • да се проучи съвременното състояние на мобилните и уеб технологии в банковия сектор на страните от ЕС;
 • да се изследват процесите на навлизане на мобилните и уеб технологии при публичните услуги на банковия сектор;
 • да се установяват параметрите на процеса по подмяна на едно поколение информационни технологии с друго.
Публикации

Нови публикации по темата


 1. Conference Paper August 2017
  Conference: 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Albena, Bulgaria, Volume V
  DOI 10.5593/sgemsocial2017/15

 2. Article October 2017
  IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF SCIENTISTS - VARNA, "ECONOMIC SCIENCES" SERIES, 2/2017, p.277-285

 3. Article 2018
  Journal of Applied Economic Sciences, Craiova : ASERS Publishing, 8, 2018, Spring 2(56), p.510-519.

 4. Conference Paper 2018
  18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June - 9 July, 2018

 5. Web Technologies Used in the Commercial Banks in Finland
  Pavel Petrov, Krumovich S., Nikolov N., Dimitrov G., Sulov V.
  Conference Paper 2018
  19-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'18 13-14 September 2018, University of Ruse, Bulgaria

 6. Conference Paper 2018
  Единадесетата международна научно-приложна конференция "Цифрова икономика и блокчейн технологии", 29.06-01.07.2018

 7. Article November 2017
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, 2018, Vol.7, Iss.2, pp.298-305.


Публикации по темата преди старта на проекта


 1. Петров, П. (2016) Технологии, използвани в главните уеб сайтове на българските банки към средата на 2016 г., СА-Свищов. Сб. Предизвикателствата пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020", с.133-139.

 2. Пенчев, Б. (2016) Повишаване на сигурността при мобилното банкиране чрез реализирането на автоматизирани проверки на мобилното устрои?ство. сп. Компютърни науки и комуникации, 5(1), с. 3-8.

 3. Parusheva, S. (2016) Banks and Their Models for Modern Communication and Business via Social Media. International Journal of Economics and Management Systems. 1, pp. 64-68.

 4. Parusheva, S. (2015) A comparative study on the application of biometric technologies for authentication in online banking. Egyptian Computer Science Journal. Vol. 39, No. 4, pp. 116-127.

 5. Петров, П. (2013) Използване на уебсървърен софтуер в български и румънски банки, сб. "Съвременни методи и технологии в научните изследвания", ИУ-Варна, с.146-152.

 6. Petrov, P. (2012) Trends In The Use Of Web Server Software In Bulgarian Banks, International Conference On Application Of Information And Communication Technology And Statistics In Economy And Education (ICAICTSEE-2012) Conference Proceedings, UNWE, p.359-364.

 7. Парушева, С. (2011) Концепцията “Архитектура, ориентирана към услугите” – приложимост в банковите информационни системи. Известия. Икономически университет – Варна, бр. 3, с. 30-39.

 8. Петров, П. (2010) Сървърен софтуер, обслужващ уебсайтовете на българските банки, С: сб. "Приложна информатика и статистика", УНСС, с.60-63.

 9. Парушева, С. (2005) Eлектронното банкиране в България – състояние и перспективи. сп. Икономически изследвания. кн. 3, изд. на Икономически институт на БАН, София, с. 36-64.Участници в проекта

Pavel Petrov

Assoc. Prof. PhD

Informatics Department

University of Economics - Varna

ResearchGate

Vladimir Sulov

Prof. PhD

Informatics Department

University of Economics - Varna

ResearchGate

Silvia Parusheva

Assoc. Prof. PhD

Informatics Department

University of Economics - Varna

ResearchGate

BONIMIR P. PENCHEV

Chief Assist. Prof. PhD

Informatics Department

University of Economics - Varna

Research

SVETLOZAR STEFANOV

Assoc. Prof. PhD

ACCOUNTING DEPARTMENT

University of Economics - Varna

Research

Svetoslav S. Ivanov

Doctoral student in Ph.D. program "Application of computing in the economy"

Informatics Department

University of Economics - Varna

Research


За контакти

Project Leader: Assoc. Prof. PhD Pavel Petrov
Phone: (++359) 882 164 704
E-mail: petrov@ue-varna.bg
Address:
Informatics Department
University of Economics - Varna
bul. "Knyaz Boris I" №77
Varna, 9002
Bulgaria